Notulen Algemene ledenvergadering.

Gepubliceerd op 07 maart 2017

Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2015-2016

Datum:                                               18 februari

Tijd:                                                      19.30 uur

Afwezig met kennisgeving:      Lars Schoustra, Rijk van Veen jr., Annaminke Hoekstra, Leo Slings, Bornvan Dieren, Thom Kramer, Alfred Nieboer, Jeroen Terpstra, Eelco Roos, Nairn Smith, Rudy vd Pol, Sil Bakker, Freddy Greve, Maikel Mier, Kees Collens en Margriet de Haas

Aanwezig:                                        Nina Kelbling, Marten Hamstra, Rijn Lettinga, Tom Donders, Rob vd Sluijs, Leo Dahmen, Alex Hamstra, Albert Wiegman, Klaas Bakker, Harry Boer, Folkert Hamstra, Andre Brink, Marleen de Jong, Arjen de Jong, Jan doeksen, Jetze Zorgdrager, Geert van Dieren, Jaap Zeeders, Herman Kruizenga, Bas Kramer, Harold Luehof, Rob de Bos, Janjaap Haan, Lex Kramer, Steijn Ree,  Michel Keizer (jeugd vz) Frans Hek (bestuur), Rel Bakker (bestuur), Anno Tijsma (bestuur, vanavond plaatsvervangend vz), Jouke Miedema (penningmeester) en Rianne van der Wal (secretaris)

1. Opening

19.34 u opent Anno de vergadering als plaatsvervangend voorzitter, Thom Kramer is afwezig.

2. Ingekomen stukken

Ingekomen stuk van Rijk van Veen, onderwerp SJO en zal ook daar behandeld worden onder punt 11.

3. Notulen vorige vergadering 

Vragen uit de rondvraag zijn allemaal toegelicht:

-          Aankomende klusdag wordt er weer een nieuwe constructie aangebracht die over de sloot geplaatst kan worden om ballen uit het weiland te halen.

-          Er is een mooi ballenhok gerealiseerd, ieder team heeft zijn eigen ballen en is hier ook zelf verantwoordelijk voor.

-          TVV heeft een nieuwe leider Jetze Zorgdrager, hij heeft dit goed opgepakt.

-          35+ voetbal is niet van de grond gekomen

4. Jaarverslag secretaris

Vanwege drukke agenda is jaarverslag kort gehouden:

Senioren: zowel het eerste als het tweede elftal hebben het voetbalseizoen afgesloten met de

nacompetitie. Beide helaas niet gepromoveerd.

Eilandercompetitie: De Westsiders zijn kampioen geworden, AVV2 was de bekerwinnaar seizoen

2015-2016.

Jeugd: De jeugd was dit seizoen hoog ingedeeld, ondanks dat zijn er leuke wedstrijden gespeeld en

hopen we dat het heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Helaas geen

kampioenen te huldigen dit seizoen. Een positieve ontwikkeling is dat 4 jongen van SCT zich hebben

ingeschreven voor de cursus jeugdtrainer van de KNVB (UEFA C)

SC Terschelling heeft uit handen van de scheidsrechtersvereniging de sportiviteitsprijs gewonnen.

5. Jaarverslag penningmeester

Achtereenvolgens worden de “baten en lasten", "Staat van afschrijvingen” en "balans" 2015-2016

doorgenomen door de penningmeester. Jouke ligt de bijzonderheden toe; er zijn kosten gemaakt en

de baten vielen tegen.

De begroting voor volgend boekjaar, 2016-2017 is vanwege het late tijdstip van deze vergadering al

bijna een overzicht van de werkelijke kosten. Hier vallen de baten lager uit dan begroot, mede door

het terugtrekken van sponsoren, dit is niet goed opgemerkt en zal opgepakt worden door de

sponsorcommissie. De lasten vallen ook hoger uit, deels doordat er nog geen eindafrekening van de

gemeente is geweest van de nutsvoorzieningen, daarnaast zijn 4 leden van SCT op trainerscursus, dit

brengt ook extra kosten met zich mee, deze worden betaald uit de club van 100. Het uiteindelijke

verlies kan nog iets meevallen doordat de jumbospaaractie en de koekactie nog niet zijn

meegenomen in deze begroting.

De financiële cijfers en begroting zijn vastgesteld en de zaal gaat akkoord.

6. Kascommissie

De kascommissie bestaande uit Rudy van der Pol en Lars Schoustra hebben inzage gehad in de

financiële stukken en deze akkoord bevonden.

7. Vaststelling begroting

De begroting is vastgesteld onder punt 5.

8. Kennisgeving contributie 2015-2016

Ter kennisgeving, de contributie voor volgend jaar is weer geïndexeerd. De dames van SCT spelen

geen wedstrijden en hebben daarom het zelfde tarief als de Fjes gekregen. Dames die in de

eilandercompetitie uitkomen betalen ook gewoon het eilandercompetitie tarief voor de contributie.

 

9. Verkiezingen bestuursleden

Aftredend, per direct, en niet herkiesbaar: Thom Kramer. Bedankt voor de jarenlange inzet in het

bestuur.

Geen kandidaat voor bestuursfunctie. Arjen de Jong biedt aan AD INTERIM voorzitter te worden, zaal

en bestuur akkoord.

Aftreden, per einde seizoen en niet herkiesbaar: Rel Bakker.

Aangemeld als nieuw bestuurslid: Nairn Smith, zaal en bestuur is akkoord.

Aftredend en herkiesbaar: Frans Hek. Geen tegenkandidaat en Frans blijft aan als bestuurslid, zaal en

bestuur akkoord.

 

10. Verkiezing leden kascommissie

Rudy vd Pol blijft nog een jaar kascommissielid. Lars Schoustra is twee jaar lid kascommissie geweest

en aftredend. Rob de Bos verwelkomen we als niet lid kascommissie.

11. Toestemming leden aankoop kantine/kleedkamergebouw Midsland

Jouke geeft uitleg over de aankoop van het gebouw. De koop geschied door middel van een renteloze lening bij de gemeente. Wel moet er door SCT overdrachtsbelasting betaald worden. De grond blijft eigendom van de gemeente, waarbij de erfpacht voor de komende 30 jr vastgelegd is op 1 euro.

De staat van onderhoud van het gebouw is door een bedrijf middels een schouwing vastgelegd, het opstelde rapport hebben we nog niet ontvangen. Hierin worden zowel het pand als de installatie gekeurd. Daarnaast wordt er een rapport opgemaakt voor de luchtbehandeling (verwarming) en de technische installatie (douches/ketels) dit wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan dat deze installaties ook geleverd heeft. Het werkt namelijk al 10 jaar niet naar behoren.

De velden mogen we in eigen beheer gaan verhuren.

Vraag uit de zaal: hoe zit het met de OZB en verzekeringen – komt dit nog bij de kosten op? Ja, de details hierover moeten nog uitgezocht worden.

Stemming middels briefjes in de zaal en volmachten: 3 x blanco, 45 x voor en 0 x tegen.

Pauze, 20.41 u hervatting van de vergadering

12. Toestemming leden samenwerking jeugd AVV en SC Terschelling middels SJO (samenwerkende jeugdopleiding)

Michel schetst in het kort de situatie rondom het jeugdvoetbal en vraagt toestemming aan de leden om verder te praten met AVV over het opzetten van een SJO. Hij legt kort uit wat een SJO inhoud en waarom dit een voordeel is voor de jeugdige voetballers op Terschelling.

Vragen uit de zaal: Waarom is er alleen naar SJO gekeken en niet naar een fusie?

Zijn er ook nadelen aan te geven voor deze samenwerking?

Waarom kiest SCT voor een samenwerking van minimaal 5 jaar, daar waar de KNVB een minimum van 3 jaar aanhoud?

13.Rondvraag

Jaap Zeeders: Lid van verdienste / erelid wat zijn de voorwaarden en hoe meldt je iemand aan? Aanmelden kan bij een bestuurslid, dan wordt in de eerst volgende bestuursvergadering dit besproken en volgt een antwoord. Of en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn is op dit moment niet duidelijk en zal door het bestuur uitgezocht worden.

Albert Wiegman: Douches koud. Dit zal opgepakt worden

Albert Wiegman: Wanneer is dit kunstgras aan vervanging toe en wie doet dit/ financiert dit? Het kunstgras zou na 15 jaar vervangen moeten worden, het gras is nu 11 jaar oud. Het bestuur heeft ook vanwege de rubbergranulaat-perikelen die nu in het nieuws zijn bij de gemeente aangegeven graag eerder te willen vervangen voor veilig en duurzaam kunstgras. Maar vooralsnog volgt de wethouder en daarmee de gemeente de rappoorten van het RIVM. Voor het bestuur blijft dit een aandachtspunt.

Albert Wiegman: Wil graag de stukken voor de vergadering graag minimaal een week voor de vergadering ontvangen zodat hij en andere leden zich vast in kunnen lezen in de materie. De financiële cijfers worden niet voorafgaand aan alle leden gemaild, maar zijn wel in te zien in de bestuurskamer voor de vergadering. Vragen hierover kan Jouke beantwoorden.

Albert Wiegman: Hoe loopt het met de stichting kantinebeheer? Dit staat los van deze ledenvergadering  omdat het op papier 2 aparte dingen zijn. Rijk van Veen is voorzitter van de stichting. De stichting loopt nu 10 jaar, en deze splitsing tussen SCT en Stichting kantinebeheer bevalt goed. Het is duidelijk en de taken zijn goed verdeeld, daarom blijft deze splitsing intact.

Albert Wiegman: Bartoernooi? Wie regelt dat dit jaar, voor zover bekend doet Antoine vd Berg dit weer.

Albert Wiegman: Compliment aan het bestuur voor het verzette werk.

Janjaap Haan: Is het mogelijk om in beeld te brengen hoe het ledenverloop is en het aantal leden op dit moment? Hier zal een overzicht van worden gemaakt en dit wordt wanneer bekend op de site gezet.

Harry Boer: De verloting, lotenverkoop deur aan door is er niet meer, waarom niet? Terugloop van vrijwilligers en niemand die dit heeft opgepakt.

Andre Brink: Terugkomend op aankoop kantine, de luchtbehandeling en de rest van de installatie werkt niet goed en er komt een bedrijf (dat zelf de installatie geleverd heeft) om dit te keuren is dit voldoende? Jouke legt uit dat er ook een eigen onafhankelijk installateur mee komt om zo tot een duidelijk beeld te komen voor zowel douches, verwarming als overige installatie.

14. Uitslag stemming leden samenwerking jeugd Avv en SC Terschelling middels SJO

45 stemmen voor, 3 tegen en 1 blanco. Dus goedkeuring van de leden om verder te praten over een SJO.
Dit wordt morgen gemeld aan AVV en dan is het afwachten wat er bij hun uit de algemene ledenvergadering komt.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.22 uur.

Hits: 5006
sc-terschelling.nl download